H-4520-NC

Hydrostatic NC Series

H-4515-NC

APPLICATION:
Standard Grinding Range (Dia): Ø1~ Ø75 mm
Grinding Wheel (O.D.*width*ID): Ø455*150*Ø228.6 mm
G.W. Speed: 45 m/sec
Regulating Wheel (O.D.*width*ID): Ø255*150*Ø127 mm
R.W Speed: 10~300 r.p.m.
Max. Infeed Length: 150 mm